Υπηρεσίες

Γεωτεχνικά


Μελέτες Συμβατικών και Ειδικών Θεμελιώσεων και έλεγχος ευστάθειας πρανών.

Συντάσσουμε γεωτεχνικές μελέτες:

  • ελέγχου αντοχής του εδάφους και δαστασιολόγησης συμβατικών και εξειδικευμένων θεμελιώσεων σε προβληματικά εδάφη (επιφανειακές ή βαθιές θεμελιώσεις με πασσάλους)
  • ελέγχου ευστάθειας πρανών και διαστασιολόγησης τοίχων αντιστήριξης ή άλλων αναχαιτιστικών μέσων

Όλες οι υπηρεσίες   

 

Χρειάζεστε κάποια υπηρεσία μηχανικού;