Σταυλικές εγκαταστάσεις

Σταύλος Αγελάδων


Σύγχρονες σταυλικές εγκαταστάσεις που τηρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις για τη σωστή διαβίωση των ζώων και την διευκόλυνση του χρήστη.

Πρόκειται για σταύλο αγελάδων κρεατοπαραγωγής και μοσχαριών πάχυνσης ελευθέρας βοσκής κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Μαζί με το σταύλο έχουν κατασκευαστεί και αποθηκευτικοί χώροι που εξυπηρετούν την εγκατάσταση, χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού και ειδικές εγκαταστάσεις για την συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων του σταύλου.

Η δημιουργία εγκαταστάσεων που τηρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας των ζώων και των χρηστών, με σκοπό την καλύτερη ποιότητα του τελικού προϊόντος, είναι επιβεβλημένη από την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία.

Χρειάζεστε κάποια υπηρεσία μηχανικού;